Informacja

Publikujemy listę osób, które zostały zakwalifikowane do projektu „Ul dla pszczół” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

Osoby, które zakwalifikowały się do projektu zobowiązane są do wypełnienia dokumentów przystąpienia do projektu (załącznik 2,3,4 do Regulaminu projektu), wraz dokumentem potwierdzającym status na rynku pracy, w terminie do 31 sierpnia 2021 roku. Nie złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją udziału w projekcie.

Uwaga 
Załączniki , o których mowa powyżej należy przesłać nawet w wypadku wcześniejszego ich dostarczenia ( z datą po ogłoszeniu wyników rekrutacji). Ta sama sytuacja dotyczy dokumentu informującego o statusie na rynku pracy, czyli zaświadczenia od pracodawcy, ZUS, up itp…także powinny być dostarczone z aktualną datą ” po ogłoszonych wynikach rekrutacji”.